Đa dạng các giải pháp ứng dụng AI cho đô thị thông minh được HTSC giới thiệu tại Smart City 2024