HTSC tham dự Hội Nghị Thành Phố Thông Minh Việt Nam – Châu Á 2023