Author - Thao Nguyen

DevOps Engineers

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng vị trí DevOps Engineers với thông tin như sau: MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tối ưu hóa kiến trúc; Thực...

Project Manager

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng vị trí Project Manager với thông tin như sau: 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý, giám sát tổng thể...

tuyển dụng business analyst

Business Analyst

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng vị trí Business Analyst với thông tin như sau: 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thu thập, lắng nghe yêu cầu...

tuyen dung full stack developer

Full Stack Developer

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, Công ty HTSC tuyển dụng vị trí Full Stack Developer với thông tin như sau: 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Đọc hiểu tài...

Tuyển dụng Frontend

Lập trình viên Frontend

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng các vị trí  Lập trình viên Frontend với thông tin như sau: 1. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG Môi trường làm việc...

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển kinh doanh, HTSC tuyển dụng vị trí Nhân viên Kinh doanh với thông tin như sau: 1. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG Môi trường làm việc...

nhân viên thiết kế

Nhân viên thiết kế

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng phát triển sản phẩm, HTSC tuyển dụng vị trí thiết kế sản phẩm với thông tin như sau: 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện tất cả...