Ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho bài toán phát hiện, giám sát vi phạm giao thông