Hệ thống giám sát công trường tự động và bài toán quản lý tại các công trường xây dựng